"В приложената справка за валидността на Разрешението за строеж се вижда, че години наред всички имащи отношение към строежа административни органи (Главен архитект, ДНСК, МРРБ) в различни свои актове са потвърждавали законосъобразността на издадените строителни книжа. Тук е достатъчно да се изтъкне, че и трите проверки на ДНСК и техните структури във връзка с постъпили сигнали завършват с извод за липса на допуснати нарушения и законосъобразност на строителните книжа. Две от тези проверки са извършени след 19.11.2017 г., без да е констатирано, че е налице изтекло разрешение за строеж. В условията на предизборна кампания и на вътрешнопартийни сътресения обаче се предпочитат действия, които, макар и в нарушение с конституционни принципи и на закона, „успокояват духовете“." Това се казва в писмо до президента Румен Радев, което бе внесено от строителната фирма "Артекс" на "Дондуков" 2. Публикуваме пълния му текст.
"Артекс" пише на президента: Разчитаме да проучите обективно случая "Златен век"

Арх. Пламен Мирянов-син

 

Уважаеми господин Президент,Като екип на АРТЕКС – компанията, която от 25 години строи за София по световни стандарти – ние сме убедени, че „Златен век“ ще бъде изключителна придобивка за София. Като граждани на Република България ние сме убедени във върховенството на закона и в независимостта на институциите. С тази убеденост се обръщаме за съдействие към Вас, разчитайки на градивността и безпристрастността на институцията, която въплъщавате.


Отношението към „Златен век“ може да е противоречиво, но обявеното му спиране се тълкува еднозначно от всички: удовлетворяване на желанието на министър-председателя Бойко Борисов да се представи като едноличен гарант за опазване на обществения интерес.На личната среща на премиера с представители на ИК „Лозенец“, проведена на 8.04.2019 г., представители на АРТЕКС не бяха поканени и така бяха лишени от възможността публично да демонстрират законността на „Златен век“ във всеки етап на проекта. Нима в правовата държава спорните въпроси се решават с аудиенция, и то само за едната страна?Пред очите на цялото общество се търсеше не решение на казуса „Златен век“, а основания, каквито и да са основания, той, казусът, да се премахне. В медийното пространство след срещата бе обявено, че „Златен век“ ще бъде спрян, този път „поради изтекло разрешение за строеж“. Няма строеж – няма проблем?В приложената справка за валидността на Разрешението за строеж се вижда, че години наред всички имащи отношение към строежа административни органи (Главен архитект, ДНСК, МРРБ) в различни свои актове са потвърждавали законосъобразността на издадените строителни книжа. Тук е достатъчно да се изтъкне, че и трите проверки на ДНСК и техните структури във връзка с постъпили сигнали завършват с извод за липса на допуснати нарушения и законосъобразност на строителните книжа. Две от тези проверки са извършени след 19.11.2017 г., без да е констатирано, че е налице изтекло разрешение за строеж. В условията на предизборна кампания и на вътрешнопартийни сътресения обаче се предпочитат действия, които, макар и в нарушение с конституционни принципи и на закона, „успокояват духовете“.


На каква цена обаче? На цената на доверието в закона, на цената на респекта към институциите. На цената на урок по „снишаване“: всичко ново, високо, дръзко, всичко, което може да събуди неодобрението на група хора, достатъчна за един протест, да се избягва. Вместо размах, вместо ярка визия за своя 21. век, вместо строителство на бъдещето София все повече получава ремонти „на парче“.Заповедта за спиране на строежа ще засегне съществени законни права и интереси на АРТЕКС и ще причини вреди в размер на десетки милиони. Да, компанията има право и ще предприеме мерки за защита, включително по съдебен ред. Но кой ще понесе отговорността от присъждане на обезщетение в полза на дружеството? Цената няма да бъде платена от лицата, издали незаконосъобразни актове, а от българския данъкоплатец. За АРТЕКС като изцяло българска компания тази перспектива е неприемлива. Затова разчитаме, че Президентството ще проучи обективно случая и ще реагира адекватно в създалата се ситуация.ОТНОСНО ВАЛИДНОСТТА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА СТРОЕЖ НА „ЗЛАТЕН ВЕК“На 26.01.2007 г. е издадено Разрешение за строеж № 134 от Главния архитект на София на база одобрени на 24.01.2007 г. проекти във фаза „идеен проект“ за строеж: „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА /34 ЕТАЖА/ С ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ”, находяща се в УПИ I – 98, 99 от квартал 272А по плана на град София, местност „Лозенец - I част”, Район „Лозенец” – СО. Строежът е втора категория.Строителството започва на 11.01.2010 г., когато е съставен Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр.2).Със Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г., издадена от Главен архитект на СО на основание чл. 153, ал.3 от ЗУТ, Разрешение за строеж №134 от 26.01.2007 г. е презаверено за още 5 (пет) години, т.е. за срок до 19.11.2017 г.Със заявление с вх. № САГ16-АП00-1029/14.12.2016 г. (преди изтичане срока на валидност на разрешението за строеж) е поискана презаверка. На 26.01.2017 г. по преписката е депозирано и платежно нареждане за заплащане на такса по чл. 153, ал. 4 от ЗУТ. След приемане от Народното събрание на промените в ЗУТ, на 03.02.2017 г. дружеството е подало заявление за прекратяване на производството по презаверката с мотив, че междувременно приетите промени в ЗУТ по отношение срока на валидност на разрешението правят презаверката излишна. Със Заповед № РА51-25/06.02.2017 г. на Главния архитект производството по презаверката е прекратено. Административният орган е коментирал мотивите за оттегляне на заявлението за презаверка и не е изразил противно мнение, т.е. може да се приеме, че е споделил мотивите за оттеглянето.Преди изтичане на срока на валидност на презавереното разрешение за строеж в Държавен вестник, бр.13 от 07.02.2017 г. е публикувано изменение на чл. 153, ал. 2, т. 3 от ЗУТ, според което “разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 10 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж за обектите по чл.137, ал. 1, т. 1 и 2“.В ПЗР на ЗИД на ЗУТ не се съдържа изрична регламентация за приложимостта на променените срокове на валидност на разрешенията за строеж относно заварени случаи на вече издадени разрешения за строеж, които са валидни към датата на влизане в сила на законовите промени.В писмо на МРРБ изх. № 70-00-906/30.08.2017 г. изрично е отбелязано, че „в конкретния случай независимо от наличието на презаверено през 2012 г. по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ, в редакцията му преди ЗИД на ЗУТ, обн. В ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. разрешение за строеж, строителството по което е започнало в 3-годишния срок с откриване на строителната площадка и определянето на строителна линия/ниво (съставяне на образец 2) през 2010 г., срокът за завършване е 10 години и се отчита от датата на започване на строителството, а именно датата на съставянето на протокол образец 2“.Със Заповед № РА51-226/20.09.2017 г. на Главния архитект на СО за допълване разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. е допуснато съществено изменение в одобрения инвестиционен проект при условията на чл.154, ал.2, т.5, т.6 и т.7 от ЗУТ. Във въпросната заповед административният орган изрично се позовава на цитираното писмо № 70-00-906/30.08.2017 г. на МРРБ, че разрешението за строеж е валидно до 11.01.2020 г., т.е. очевидно Главният архитект към момента на издаване на заповедта е възприел становището на МРРБ.За проекта са одобрени още две изменения по реда на чл. 154 от ЗУТ, съответно със Заповед № РА51-74/02.05.2018 г. на Главния архитект на СО и Заповед № РА51-154/06.08.2018 г., с които заповеди е допълнено разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. Логично е да се предположи, че след като е издал поредица от заповеди за допълване на разрешението за строеж, Главният архитект го е считал за валидно.По отношение на строителството са извършвани многократни проверки от ДНСК и техните структури, а именно:• Проверка по постъпил сигнал в РО НСК София при РДНСК ЮЗР с вх. №С17-1322-03-155 от 10.05.2017 г., завършила с Писмо-отговор изх. №С17-1322-01-023 от 30.06.2017г. издадено от РО НСК София при РДНСК ЮЗР;• Проверка, инициирана във връзка с писмо от Омбудсман на Република България изх. №11209 от 24.11.2017 г. (по повод жалба на жители на кв. Лозенец) и постъпило в ДНСК с вх. № СТ-146-13-512 от 28.11.2017 г., която завършва с Писмо-отговор изх. №С17-1322-00-145 от 30.01.2018г. издадено от РО НСК София при РДНСК ЮЗР;• Проверка по разпореждане от Зам.-Началник на ДНСК с изх. № ЮЗР 17-228-01-120 от 04.07.2018 г. във връзка с постъпил сигнал от Адвокатско дружество „Владикин, Славов и Партньори“ и др., която завършва с Писмо-отговор изх. № ЮЗР17-228-00-566 от 09.08.2018г. издадено от РО НСК София при РДНСК ЮЗР.И трите проверки завършват с извод за липса на допуснати нарушения и законосъобразност на строителните книжа. Две от тези проверки са извършени след 19.11.2017 г., без да е констатирано, че е налице изтекло разрешение за строеж.След разразилия се медиен скандал, в който Артекс се превърна в неволен заложник на предизборната политическа обстановка, спрямо дружеството започнаха откровено злонамерени атаки от различни лица, вероятно представляващи определени конкурентни икономически интереси. От Инициативен комитет Лозенец, представляван от Никола Вапцаров, на 07.03.2019 г. срещу ДНСК е предявен иск пред АССГ за „преустановяване на бездействие от страна на ДНСК“ и спиране на строежа.За да се потуши предизвиканото най-вече медийно напрежение в този така деликатен предизборен период се разпореди извършването на нови проверки от ДНСК, по които бяха издадени три констативни протокола:• Констативен протокол № СТ-146-01 от 20.03.2019 г.,

• Констативен протокол № СТ-146-02 от 26.03.2019г.,

• Констативен протокол № СТ-146-04 от 03.04.2019 г.След първите две проверки по документи и на място, на 28.03.2019 г. арх. Иван Несторов – началник на ДНСК даде пресконференция, на която заяви категорично, че строежът е законен и че строителството ще бъде спряно само частично до отстраняване на констатирани технически несъответствия.На 03.04.2019 г., след среща на кмета Йорданка Фандъкова с премиера Бойко Борисов и министър Аврамова, изненадващо в медийното пространство се тиражира новината, че премиерът е наредил цялостно спиране на строежа.На 05.04.2019 г. на дружеството е връчен Констативен акт № СТ-146 от 03.04.2019 г., в който са констатирани технически несъответствия на строежа в УПИ I и в съседния УПИ III, който акт се явява първи етап от процедурата по спиране на строежа. Дружеството изцяло се е съобразило с констатациите в констативния акт и незабавно е пристъпило към изпълнение на предписанията.На 08.04.2019 г., след среща на премиера Бойко Борисов и представители на ИК „Лозенец“ и в отсъствие на представители на АРТЕКС, бе обявено пред медиите, че строежът ще бъде спрян „поради изтекло разрешение за строеж“.

 

Припомняме, че вчера управителят на „Артекс“ арх. Пламен Пламенов Мирянов изпрати писмо до министър-председателя г-н Бойко Борисов за провеждане на среща във връзка със строителството на сграда „Златен век“ в София.

 

Това стана, след като сутринта Борисов прие на "Дондуков" 1 представители на инициативния комитет "Лозенец", които протестират срещу строежа на високата сграда. На срещата бяха и кметът на София Йорданка Фандъкова и министърът на строителството Петя Аврамова.

 

Източник: "Епицентър"

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

18 коментар/a

Мария Д. на 09.04.2019 в 17:19
Ако аз бях овластен орган бих ви разрешила да си построите сградата, но бих завела срещу Артекс дело за подкуп в особено големи размери и за ощетяване на закупилите от вас апартаменти, с чиито пари сте изплатили реално подкупа.
Кои са Ви съветниците, да се набутате в Лозенец на 09.04.2019 в 17:35
Нямаше ли някой да Ви каже, че в пъти е било по-добре да идете някъде на поляна, ама близо до метрто или поне проект за метрото и да строите с гаражите му, с лукса му. Кой Ви набута в Лозенец? Та тия дето уж ще живеят там, ще живеят в колите си, докато влязат или излязат от жилището си. Толкова недалновидно и чудно непрофесионално! ……….. Които са живяли в Чикаго, знаят за какъв адски трафик става дума. Та на 83-та има един самотен полунебостъргач. И като питах местните, ми разказаха, че е имало проект за има втори център на Чикаго, за да изнесе трафика на града, и офисите да се изнесат на голо поле. Но собствениците на небостъргачите, Тръмп е един от тях, са се противопоставили. И сега какво? Масово излизане на хората далеко от града и ползват надземни влакчета, за да ходят на работа и обратно. Така, че навсякъде има просто лобита и собственици на много пари, които им плащат.
софиянец на 09.04.2019 в 17:36
гейберски номера, не, че тоя палячо не е възпитаник на козяк...
И още нещо на 09.04.2019 в 17:38
Кой ще се подпише, че при заметресение няма да стане мазало там. Незная, най-добре сваляйте сградата на определено ниво и се заемайте с истинска работа някъде навън. Ако трябва , поръчайте си своя линия на метрото до поляната, но не си хабете времето в глупости. Вземете да изчислите колко коли ще влизат и излизат на минута от гаражите на тоя небостъргач. Оттам започнете.
Що на президента? на 09.04.2019 в 18:02
Нали искаха среща с премиера? Кво станА?
корупцията прецаква всички на 09.04.2019 в 18:36
дали рушвет за това разрешително. очевидно голям и на правилно място. Да, но се забавили по някаква причина - сега няма вече начин, нещата много се разсъхнаха. по принцип уплътняването на София с ново строителство е престъпление спрямо града, извършвано от разни еднодневки, нискообразовани и без никакъв морал. Лозенец беше прекрасно място през 80-90 - те години. тихо романтично, със зелени дворчета, павирани улички, котки и сравнително чисто. Благодарение на артистичния си имидж, беше пометено от провинциалната вълна от бежанци от селата, продаващи бащини ниви и имоти, бясно търсещи къде да вкарат инфлиращите си пари в столицата. Презастроено, без места за паркиране, тесни улици и ежедневни скандали за паркиране, спиране и т.н. Лозенец стана едно гето. В тоя претоварен квартал да изсипеш 38 етажа с поне 200 апартамента и офиса - това е изведнъж да вкараш поне 1000 души и 350 коли в тази част на Лозенец. безумие! Освен това унищожаваш собствеността на хората поне в километър околовръст, защото правиш живота им невъзможен. И това било законност, "дръзки и високи инвеститорски стремежи" !? за мен това са комсомолски лакърдии от измамени рушветодавци, които беше крайно време да им спре кранчето! много се радваме за вас драги ми сем. мирянови! Време е за една хубава ревизия за вас и сделките ви, за отчислите още няколко милиона на правилните хора, пък после си харчете останалите, но горчилката ще ви остане !
OLD на 09.04.2019 в 18:41
Да слага бързите обувки на Малкият Мук, "момчето" !Съветът е безплатен . Защото двето идва бързо след двеста .
Объркали сте президента с арменския поп на 09.04.2019 в 20:38
Имам само един въпрос: "Колко души ще обитават небостъргача и колко паркоместа са осигурени за тази цел?" Това ще бъде една трагедия. Такава висока сграда изисква едно сериозно предсградно пространство. Може ли съседна по-ниска сграда в непосредствена близост да е на разстояние половин метър от небостъргача и комините й да са на една четвърт от неговата височина? Дано арх. Мирянов да няма никаква родствена връзка с мой любим преподавател със същото име във ВИАС. Иначе би било голям срам.
MrBean на 09.04.2019 в 22:19
Объркали... има родствена връзка. Но не виждам нищо странно в архитектурното решение. Има ли разрешителни книжа има,били изтекли ,ще видим.Но страшното тук е че политиците се месят в частен бизнес. Спират ,пускат,егати държавата има ли закони или не. А що се отнася до президента ,то той трябваше да се пази от лошите си съветници.
MrBean на 09.04.2019 в 22:19 на 10.04.2019 в 06:58
-:)) Е гати и частният бизнес ! И феновете на подобен . / малко като оня епизод на актьорът, чийто НИК сте припознали, с пилето-бройлер на главата. /
Мери на 10.04.2019 в 13:22
Не е работа на президента да се занимава със строителна фирма. Малкия Мирянов нека чете законите, ако татко му не иска.
фирмите сами са си виновни на 10.04.2019 в 20:36
Те сами се оплетоха с политиката и при подобен сакатлък - горят! Нищо, тия ще си избият бързо парите от загубата, с цените на които продават на нещастните хорица.
19 мин на 10.04.2019 в 20:41
За Артекс се говори, че има силно лоби в съда... Нулирани ли са 14 млн.лв. данъчни задължения на групата фирми Артекс? Искахме да разберем просто и ясно: Има ли такива „забравени”, дължими, потънали пари?
19 мин на 10.04.2019 в 20:44
Има ли топбанкер 25 апартамента от фирмата на властта Артекс?
19 мин на 10.04.2019 в 20:52
защо са откривани толкова много дружества – едва ли не за всяка кооперация? Свързан с това е и друг тревожен въпрос: странно е как са продавани цели кооперации от дружества, които не са регистрирани по ДДС например, като прагът там е 50 000 лв. – пъти по-малко от цената на 1 апартамент, даже продаван на невероятните цени за Цветанов, Цецка и дамата от Висшия съдебен съвет, която не сметна нужно да подаде оставка? 19 минути има още много информация по темата, от която на един действащ контролен орган като НАП и Прокуратурата, също и БАНКОВИЯ НАДЗОР НА БНБ, биха му се „изправили косите”!!!

Напиши коментар