В НСД`2019-2030 г. трябва да бъдат преосмислени принципите за ранно сексуално обучение в и извън училищата. Програмите, свързани със „здравословен начин на живот, сексуално поведение и здраве” на децата в предучилищната група и училище, не бива да се връчват в ръцете на държавни служители, на неправителствени организации (често про-LGBT ориентирани НПО) и на „педагози” със съмнителни убеждения без да е поискано изричното съгласие на родителите. Защото в световен план все повече нараства процентът програми, които включват поощряване на сексуалната разкрепостеност, алтернативните сексуални ориентации, експериментирането в сферата на интимния живот, промяната на пола и абортите. Тенденцията за развращаване на детското съзнание трябва да бъде преодоляна чрез оздравяване на възпитателните методи и образователните съдържания, както в семейството, така и в училището. Това се казва в становището на Светия Синод на Българската православна църква относно Националната стратегия за детето 2019-2030 г., публикувано в сайта на Българската патриаршия, което публикуваме изцяло.

 

 

 

„Ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно.”

(Мат. 18:3-4)

 

Св. Синод на Българската Православна Църква-Българска Патриаршия (БПЦ-БП) призовава за цялостна редакция на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. (НСД`2019-2030 г.). Светата ни Църква, като грижовна майка, се отнася с особено внимание към българските деца и желае да съдейства за тяхното по-добро настояще и бъдеще. Св. Синод счита, че приоритетите в конструирането и прилагането на всяка бъдеща стратегия в тази сфера трябва да се отнасят до:

 

> опазване живота, здравето и добрите условия за развитие на детето;

 

> съхраняване на невинността на детското съзнание и повишаване на моралния капацитет и добродетелността на подрастващите;

 

> поощряване на ученолюбието и трудолюбието у децата;

 

> всяческо подпомагане на семейството като най-присъща среда и авторитетен институт за отглеждане и възпитание на детето.

 

Доколкото целта на НСД`2019-2030 г. „е създаване на визионерски документ” относно държавните политики, свързани с българските деца, „който да задава посоките на развитие през следващите дванадесет години” (с. 4, НСД`2019-2030 г.), Св. Синод на БПЦ-БП счита за свой дълг да отправи своя апел към Министерския съвет на Република България за нейното преразглеждане, коригиране и допълване в следните аспекти:

 

I. Съобразяване с актуалните проблеми на българското дете и българското общество, оставащи все още неразрешени, въпреки прилагането на Националната стратегия за детето 2008-2018 г.

 

II. Защитеност на детето и неговия живот от момента на зачатието му.

 

III. Преодоляване на изострящия се проблем с детското насилие; с непрекъснатото увеличаване на наркотичната и други зависимости сред децата (срв. с 9-10, НСД`2019-2030 г.)

 

IV. Грижа за правилното и цялостно възпитание на детската личност. Осигуряване на качествено и многостранно образование.

 

V. Защитеност на традиционните ценности и устои на българското семейство.

 

VI. Защитеност на родителите и техните родителски права.

 

VII. Съобразяване с нагласите и потребностите на българското общество и елиминиране на неприложими в българските условия чужди практики и политики по отношение на детето и семейството.

 

ПО АСПЕКТ I - Съобразяване с актуалните проблеми на българското дете и българското общество, оставащи все още неразрешени, въпреки прилагането на Националната стратегия за детето 2008-2018 г.

 

Препоръчваме да се обърне внимание на факта, че в предходната Национална стратегия за детето 2008-2018 г.

 

„Оперативните цели са формулирани секторно, като адресират:

 

• намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;

 

• осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца;

 

• подобряване на здравето на децата;

 

• насърчаване на участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности.” (с. 6, НСД`2019-2030 г.)

 

Но тези оперативни цели и координацията по тяхното постигане не са намерили задоволителна реализация (с. 7, НСД`2019-2030 г.). Нещо повече, в горните цели, както и в целите на НСД`2019-2030 г. липсват приоритетни цели и задачи, свързани с подобряване на духовно-нравственото състояние на българското дете, което без съмнение е важен фактор в „подобряването на качеството на живота на детето” (с. 7, НСД`2019-2030 г.). Този съществен пропуск трябва да бъде отстранен в новата стратегия, която не следва да се ръководи едностранчиво от принципа за борба с „риска от бедност, като основен измерител за подобряването на качеството” на детския живот в България.

 

ПО АСПЕКТ II - Защитеност на детето и неговия живот от момента на зачатието му

 

Св. Синод приветства положителното послание, заложено в НСД`2019-2030 г. за „право на живот, оцеляване и развите” на детето (с. 11), но счита, че е подходящо в този документ да бъдат допълнени текстове, които да поощрят инициатива за реформа в българското законодателство с оглед на това да бъде защитен от държавата животът на детето още от момента на неговото зачатие. Това се налага и от факта, че в с. 13 на новата проекто-стратегия се твърди, че жизненият цикъл „следва етапите на детското развитие от началото на бременността до навършването на 18- годишна възраст на детето и позволява да бъдат идентифицирани рисковете и заплахите за детското развитие, спрямо които би трябвало да бъде мобилизирана необходимата публична подкрепа и ресурси.”

 

Следователно, ако по задоволителен за всички страни начин бъде преодоляно противоречието в българското законодателство и в НСД`2019-2030 г. по отношение на узаконеността на аборта и правото на живот на детето във всичките му жизнени цикли, обществото ни и в частност българските деца ще получат нов шанс за пълноценно съществуване и благословен напредък, а обществото ни – възможност за преодоляване на демографската криза. В този смисъл НСД`2019-2030 г. трябва да включи в своите рамки жизненият етап на детския живот от зачеването до 0 г. (срв. с. 13, НСД`2019-2030 г.)

 

Св. Синод на БПЦ-БП категорично отстоява опазването на най-великия Божий дар – човешкия живот, здравето и целостта на личността, като се противопоставя на всичко: което руши божествения ред в света; което води до духовна и телесна смърт; което обезобразява човешката природа; което заличава българската нация. Никаква причина, освен най-тежки и необратими заболявания на майката като остро изразена олигофрения, придружена с инвалидност и фатална недостатъчност на органните функции (непозволяващи пълноценното износване на дете), или напр. малформативни отклонения при самия плод като аненцефалията (заченато дете без глава), които правят по-нататъшния му живот и развитие невъзможни, не може да оправдае разрешеното от държавата и планирано унищожаване на детски живот в утробата на майката с голям риск за нейния живот и третирането на убитите деца като „болничен отпадък”.

 

Това се признава и от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ), Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и много други международни документи. „Правото на живот е присъщо на човешката личност” (МПГПП, ч. ІІІ, чл. 6, т.1). „Всеки има право на живот, свобода и лична сигурност” (ВДПЧ, чл.3). „Никой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително третиране” (ВДПЧ, чл.5). „Никой не може да бъде подлаган на мъчение или на жестоко, безчовечно или унизително третиране или наказание.” (из МПГПП, ч. ІІІ, чл.7). „Никой не трябва де бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот” (из ВДПЧ, чл.12).

 

Св. Православна Църква подпомага, пази, благославя и освещава човешкия живот. Така също и държавата е призвана непоколебимо да го защитава във всеки негов етап от самото му зачатие.

 

ПО АСПЕКТ III - Преодоляване на изострящия се проблем с детското насилие; с непрекъснатото увеличаване на наркотичната и други зависимости сред децата (срв. с 9-10, НСД`2019-2030 г.)

 

Този проблем все още не намира качествено и трайно решение от страна на държавата, поради което Св. Синод повтаря своя дългогодишен призив за отделяне на специално внимание и държавни средства за всеобщо духовно-нравствено възпитание и образование на децата и учениците в България, което изисква и законодателни промени в сферата на образованието. Убедени сме, че възпитаването и образоването на подрастващите поколения у нас ще бъде плодотворно, ако е в духа на традиционните общочовешки ценности и ако зачита високите идеали на християнската нравственост и духовност.

 

По-успешно е да се работи по превенция на детското насилие чрез преподаване на християнските добродетели кротост, милосърдие, любов към ближните, отколкото по преодоляването на разрушителните последствия от вече извършеното насилие. По-правилно е да се говори на децата и учениците, че алкохолът, никотинът и наркотиците категорично трябва да се избягват, а не, че могат да се ползват „умерено” или че има „леки” наркотици като марихуаната, които в малки дози „не вредят”.

 

ПО АСПЕКТ IV - Грижа за правилното и цялостно възпитание на детската личност. Осигуряване на качествено и многостранно образование

 

Проекто-стратегията следва изрично да включи към измеренията на ранното детско развитие (с. 69, НСД`2019-2030 г.) духовно-нравственото развитие, без което всички останали измерения на детското израстване не биха могли да бъдат пълноценно разгърнати.

 

Във връзка с АСПЕКТ III Св. Синод на БПЦ-БП настойчиво препоръчва българската държава да възприеме като приоритет в своята образователна политика духовно-нравственото ограмотяване и възпитание на децата и учениците в България. Това възпитание трябва да е съобразено с традиционните ценности на българското общество и с исконното право на родителите да възпитават децата си, бидейки най-непосредствен и незаменим авторитет в живота на детето. Качеството на детския живот твърде много зависи от възможността детето да получи устойчива ценностна система и жизнеутвърждаващ светоглед.

 

Така например, считаме, че е по-правилно подрастващите поколения да бъдат възпитавани относно ценността на истинската любов, а не за сексуалността, изведена вън от контекста на любовта. Така също на младежите и девойките следва да се преподава, че най-добрата контрацепция е въздържанието в интимния живот, съответно на възрастта и семейния им статус, а не сексуалната всепозволеност при употребяване на контрацептивни средства преди и извън брака. По-хуманно и съответстващо на божествения закон е да се говори на децата и младежта за ценността на живота, брака и детерождението, отколкото да им се внушава, че забременяването е лесно отстранимо, че абортът е суверенно право на майката или че двама или повече души могат да живеят без брак и да съжителстват на семейни начала, включително и ако са от един и същи пол.

 

В НСД`2019-2030 г. трябва да бъдат преосмислени принципите за ранно сексуално обучение в и извън училищата (с. 25 / Очаквани резултати, т. 2). Програмите, свързани със „здравословен начин на живот, сексуално поведение и здраве” на децата в предучилищната група и училище, не бива да се връчват в ръцете на държавни служители, на неправителствени организации (често про-LGBT ориентирани НПО) и на „педагози” със съмнителни убеждения без да е поискано изричното съгласие на родителите. Защото в световен план все повече нараства процентът програми, които включват поощряване на сексуалната разкрепостеност, алтернативните сексуални ориентации, експериментирането в сферата на интимния живот, промяната на пола и абортите. Тенденцията за развращаване на детското съзнание трябва да бъде преодоляна чрез оздравяване на възпитателните методи и образователните съдържания, както в семейството, така и в училището.

 

Качественото и многостранно образование за всички деца трябва да включва задълбоченото познаване на св. Православие като традиционно вероизповедание, исторически, националноформиращ и културоопределящ фактор в развитието на България.

 

Затова настояваме в НСД`2019-2030 г. да бъде заложена стратегическата цел предметът Религия да бъде включен в Раздел А на учебния план – ЗУЧ (в задължителните учебни часове), а не да е само част от ИУЧ (избираемите учебни часове) и ФУЧ (факултативните учебни часове). Чрез религиозното образование в детските градини и училищата се образоват не само умовете, но и сърцата на най-малките членове на нашето общество. Това ще рече, че заниманията по Религия (в частност: Християнство-Православие) откриват на децата святата тайна за това, че човекът е създаден по Божий образ, и че да се образоват, означава те да се развиват не само интелектуално, но и да се усъвършенстват във вяра, надежда, любов, добротворство и благочестие. Това е и трябва да бъде най-висшата цел на всяко образование, на всяка образованост – образът на човека да се уподоби на Първообраза на своя Създател.

 

„Величието и същината на човека ... лежи в божествената красота на неговата човечност и във величието на неговия богоподобен и безсмъртен дух” (Архим. Борис, по-късно Неврокопски митрополит. „Кризата в нашето училище”, 1928 г.).

 

Областите на въздействие и стратегическите цели в НСД`2019-2030 г., част от които е качественото образование за всички деца (с. 22), не биха могли да бъдат пълноценно обгрижени и реализирани без превръщането на религиозното образование в задължително за всички деца (с възможност за вътрешен избор между няколко направления в зависимост от възгледите и вероизповеданието на семейството и детето). НСД`2019-2030 г. е призвана до подпомогне българските деца да се възпитават, образоват и израстват в „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание” (Послание на св. ап. Павел до галатяни, 5:22-23) като изиска от българската държава необходимите в тази насока законодателни промени.

 

По същата причина в таблицата на с. 65 от НСД`2019-2030 г. светата Българска Православно Църква-Българска Патриаршия, предполагаемо с други духовни институции (съобразно вероизповеданието на детето и родителите му), следва да бъде включена като доказан положителен фактор и градивен участник в „целевите, заинтересовани и засегнати групи и институции в процеса на развитие на живота на детето”.

 

ПО АСПЕКТ V - Защитеност на традиционните ценности и устои на българското семейство

 

Воден от разбирането си за семейството като малка домашна църква (вж. Послание на св. ап. Павел до римляни, 16:4), имаща съответната йерархичност и вековно утвърдени в светото Православие отношения, права и задължения на родителите и децата, Св. Синод на БПЦ-БП настоява за това НСД`2019-2030 г. да защитава, а не да подлага на преоценка традиционния ред и устоите на българското семейство.

 

„Вие, децата, бъдете послушни на родителите си, в името на Господа, защото това е справедливо. "Почитай баща си и майка си" (това е първа заповед с обещание), "за да ти бъде добре, и да живееш дълго на земята". И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.” (Послание на св. ап. Павел до ефесяни, 6:1-4) Този християнски подход векове наред е давал отлични плодове, които са предотвратявали разрастването на бездуховността, непослушанието, социалната деградация, разврата, насилието и разрушителните зависимости сред младите поколения.

 

ПО АСПЕКТ VI - Защитеност на родителите и техните родителски права

 

Водещият принцип „Всички права за всички деца” създава дисбаланс в НСД`2019-2030 г., защото абсолютизира правата на детето, сякаш то може да бъде разглеждано като пълноценен субект извън своето семейство и извън йерархичните отношения с родителите му. Колкото са защитени правата на детето, толкова трябва да бъдат защитени и правата на неговите родители. Родителският авторитет не следва да бъде занижаван в НСД`2019-2030 г. чрез изкуствени и крайни ограничения по отношение на възпитателните методи, които могат да бъдат използвани в отглеждането на децата. Родителите не бива да бъдат лишавани от правото им да осигуряват и да избират вида детско възпитание и образование според своите морални, религиозни и педагогически убеждения (залегнало в ЕХПЧ, ЕКПЧ, ВДПЧ и МППГП).

 

Св. Синод счита, че наред с това трябва да се избегне стратегическо толериране и непропорционално завишаване правата на държавата в сферата на възпитанието и отглеждането на детето. „Никой не трябва де бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот” (ВДПЧ, чл.12). НСД`2019-2030 г. следва да избегне заложеното в настоящия й проекто-вариант изземване на родителски права в полза на държавни чиновници и социални институции извън семейството. Стратегията би била приемлива и полезна за българското общество, ако изцяло съобрази конституционните права на родителите, които не бива да бъдат лесно замествани с алтернативната грижа на социалните служители. Тъй като НСД`2019-2030 г. съдържа твърде много общи и недефинирани в закона термини, тя залага риск за фатални грешки в преценката на държавата, за сериозни злоупотреби и за пагубни решения спрямо детския живот и развитие.

 

Търсенето на средства за борба със случаи на физическо и психическо насилие от страна на възрастни / родители над деца не бива да води до генерално стесняване на родителските правомощия у нас. Повечето български родители са добри родители и не е справедливо те да бъдат ограничавани и заплашвани заради вината на малък процент други родители, които проявяват ниска загриженост или дори агресия спрямо децата си поради слаб родителски капацитет. Проекто-стратегията трябва да отчете, че закрилата над родителските права е в интерес и на самото дете. При възникването на някакъв проблем, свързан с детето, тези, които са го родили, отглеждат го и го възпитават, в никакъв случай не бива да бъдат вкарвани в ролята на „първи обвиняеми” и „презумпционно виновни”. Още по-малко би трябвало стратегията да допуска отделянето на детето от родителите му при недостатъчни, нееднозначни и противоречиви данни за тормоз в семейството спрямо детето (срв. с. 37, НСД`2019-2030 г.). Стратегията трябва да доуточни забранените форми на насилие (с. 37, т. 1, т. 2), за да не бъде злоупотребявано с ролята на „жертва”, вкл. и от самите деца, в случаите, когато родителите използват допустими вербални или физически средства за корекция на детското поведение. Текстове като:

 

„Мерки, насочени към всички възрастови групи

 

1. Въвеждане на забрана за телесното наказание над деца и ефективна работеща система за наблюдение и изпълнение на тази забрана

2. Въвеждане на работеща система за превенция на домашното насилие, докладване и предприемане на незабавни мерки за закрила при всички случаи на домашно насилие над деца”

създават условия за спекулации, тотално непослушание на детето спрямо родителите му и безконтролно развитие на детската личност с възможност за лесното му отделяне от семейната среда, вкл. и с активното участие на държавни чиновници.

 

Също така НСД`2019-2030 г. трябва да избегне узаконяването на насилствената институционализация на децата (между 0-3 г. възраст в детските ясли и между 3-7 г. възраст в детските градини и училищата) без никаква възможност за алтернативно решение на техните родители. В тази крехка възраст най-първото право и най-ключовият интерес на детето е да прекарва колкото се може повече време със своите родители, от което зависи цялостното му психофизическо развитие. Този интерес трябва да бъде защитен съобразно желанията и възможностите и на родителите.

 

ПО АСПЕКТ VII – Съобразяване с нагласите и потребностите на българското общество и елиминиране на неприложими в българските условия чужди практики и политики по отношение на детето и семейството

 

Св. Синод не одобрява механичното възприемане и прилагане на чуждестранни практики и политики в сферата на детското развитие и семейния институт, нито поощрява тяхното макар и временно експериментиране върху българските деца и българските семейства. Все по-либералните методи на „възпитание” и „образовнание”, които странят от здравите и консервативни ценности на християнството, носят на обществата, в които се прилагат, ценностен разпад, развращаване на децата и младежта, изкуствена преориентация по отношение на пола, значително намаляване на техните физически и морални сили, дух на протест, отчаяние, безнадеждност и суицидност.

 

Отхвърлянето от българското общество на Истанбулската конвенция е достатъчно знаков пример за това, че всяка национална стратегия трябва да се съобразява с нагласите на българския народ. Народът ни засвидетелства пред управляващите, че не одобрява формите на семейното, образователното и социалното експериментиране и инженерство, особено тези, внасяни отвън. Така също българското семейство не би приело стратегия, с която се нарушават вековните му традиции, религиозно-нравствените му устои и чувствителната сфера, сързана с отглеждането, възпитанието и образованието на българските деца. При несъобразяване с тези фактори одобряването на НСД`2019-2030 г. би се превърнало в инструмент за противопоставяне на държавата и семейството. А това не е в интерес нито на детето, нито на семейната общност, нито на здравината на българската държава. Чистотата на детските души, правата на родителите и защитата на традиционното семейство имат пряко отношение към националната сигурност, държавния просперитет и вечното спасение в Бога.

 

Източник: bg-patriarshia.bg

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

89 коментар/a

Спиноза на 09.02.2019 в 19:32
Истината е субективна - така учи дяволът, може да го вярва само човек с повреден мозък, не го вярва психопатът, но го проповядва защото си е продал душата!
И атеистът е вярващ на 09.02.2019 в 20:01
Атеистът вярва, че няма Господ, че всичко е явно единствено и само в негови ръце. Доста непосилно, според мен, но пак си е вяра.
Спиноза на 09.02.2019 в 19:32 на 09.02.2019 в 20:13
Истината е субективна, но се отнася за обекти. Обективна истина няма, защото търсещите и изказващите истината са субекти. Църквата днес повече няма монопол върху истината, това обаче не ни пречи да се вслушваме в преданието и поученията й.
Някой от “православните” тук на 09.02.2019 в 17:43 на 09.02.2019 в 20:17
Добре са ви го казали: не искай от пастиря онова, което се отнася до овцете! Бог е отредил на едни да раждат през утробите си, а на други - през главите си.
Спиноза на 09.02.2019 в 20:45
Някой, някога беше казал: И за най-голямото престъпление, може да се намери философско оправдание! Не съм против философията, казвам само, че повечето философи са си продали душите - едни за пари, други за слава... Че някой е философ, не значи че е добър човек.
Спиноза на 09.02.2019 в 20:45, хубав ник сте си избрали на 09.02.2019 в 21:41
Спиноза е бил хем разумен философ, хем добър човек. (: Има ги всякакви... и сред философите де...
Нов кошмар на 09.02.2019 в 21:48
Едам се отръвахме от ИК и вече ново безумие се задава на хоризонта. И проблемът не е в това, дали ще шамаросаш или не. Истинският проблем е в изграждането на система от чиновници-доносници, които ще навлязат безнаказано и противно на всички конвенции за човешките права в личното пространство на семействата на базата на субективни предположения за психическо насилие (липсва определение за това в стратегията...) и ще имат правото да отнемат деца като злополучната Барневернет в Норвегия, срещу която вече има протести по целия свят. Никъде в документа не се предвиждат санкции за злоупотреби от страна на чиновниците!? Това не е ли скандално? Това е нова форма на тоталитарно управление чрез подничение на семействата поради страх от отнемане на децата възоснова на измислени обвинения и предварителна презумция за виновност, което пък противоречи на Конститутцията. Кой ще плаща на тези чиновници? Ние!!! Ние ще им плащаме, което означава автоматично по-високи данъци! И освен това бедността се възприема за порок и се предвиждат пари за приемни семейства на бедни деца, отнети от бедните семейства. Пита се в този казус, защо парите не се дадат на бедните семейства, за да им се помогне? А е направено детайлно обяснение на това, как ще им се отнемат децата? Това е поредният дяволски документ, който има за цел да ни направи на маймуни, да ни отнеме родителските права, да ни вкара в нова тоталитарна система и накрая да ни отнеме децата, за да може те, като собственост на държавата (?) и отдалечени от семействата да бъдат паткосани напълно и така да са чудесни подчинени на един нов диктаторски режим, само че този път още по-глобален от предишния... Ако не реагираме навреме и твърдо на това ново еничарско безумие, значи не заслужаваме да бъдем свободни!
Вместо на 09.02.2019 в 22:00
да се караме, кой бил имал право или не да казва истината в публичното пронстранство, нека всички се обединим срещу истинския враг и забравим за злободневните крамоли, ако искаме да оцелеем. Спомнете си, как паднахме под Турско робство - поради разединение! Нека не повтаряме пак същата грешка! Църква или не, вярващ или не - всеки, който е против приемането на този дяволски документ в сегашната му форма е защитник на правилна кауза! И мен лично не ме интересува, към коя група принадлежи, щом допринася истината да излезе наяве и се противопоставя на безумието. Бог никога не е делил хората на вярващи или не. Неговият Син Исус Христос умря за греховете на всички и остави свободния избор на човека да реши, дали да го следва или не и сам да реши, дали иска предоставеното му спасение. Всеки получи подаръка, но никой не беше насилен да го приеме. Ето това е истинска любов. Докато тази злополучна стратегия е поредният насилствен документ, който по насилствен начин ще гони достигането на заложените проценти обхват на успеваемост! Представяте ли си? Те имат предвидени проценти успеваемост, без да има финансов план и обосновка на очакваните резултати? Това не е и скандално? Все едно Исус да беше казал, че целта му е до 1020 г., напр., 51% от хората да бъдат християни??? Никъде в Евангелията не е написано подобно безумие. Защото безумието ходи само по хората и като резултат генерираме насилствени безумия - религиозни, атеистични, тоталитарни, комунистически, нацистки и какво ли още не... Крайно време е да престанем да се караме, откъде се е чула истината, а да се взрем в нея и да я осмислим!!! И да предприемем адекватни мерки за реакция, преди да са ни сварили бавно...
прав е Вместо на 09.02.2019 в 23:06
прав е Вместо - пак го обърнахме към себе си и всеки да доказва своята истина. А Децата? няма ги в нашата философска дискусия. А те на нас чакат. За тях става дума тука, не за това има ли Бог или няма...........За децата ни става дума - не за науката, не за морала като категория, не за Стария и Новия завет... Въпроса е дали да изоставим децата си на на тази стратегия, ии да се борим за тях.
прав е на 09.02.2019 в 23:14
Въпроса е дали да изоставим децата си на на тази стратегия, или да се борим за тях... Стига сме се пъчили всеки със своята тема и своя болен въпрос. Децта ни са в опасност... Стига сме се показвали колко добре ги разбираме световните истини.... Нека да защитим децата си първо. Всеки който е против това покушение върху децата ни, да направи нещо на дело. Майките на Деца с увреждания имаха смелостта да защитят своите.
Петиция онлайн против на 09.02.2019 в 23:16
Няма ли някой млад родител да пусне една Петиция онлайн против тази стратегия? Казвам млад понеже те са постоянно на компютрите.
Щерю Щерев на 10.02.2019 в 00:20
Поздравявам БПЦ за заетата позиция , но все ми се струва , че трудно може да се поправи нещо което е сатанинско по своя произход !! ТО ТРЯБВА ДА СЕ ОТХВЪРЛИ ИЗЦЯЛО !! Струва ми се , че БПЦ беше много права като не допусна приемането на Истанбулската Конвенция натрапвана от неолиберали като Станишев и прочие глобалисти загнездили се в над 200 джендър организации фианасирани от СОРОС !! В момента вече се борим с нещо далеч по страшно и сатанинско което се казва : Национална стратегия за детето 2019-2030 г. !!! Именно тук се залага невъзможността на родителя да възпитава и контролира децата си в нашите вековни християнски ценности !! В Всички страни които са я приели вече родителя примерно не може да направи нищо ако детето му което дори няма навършени 16г, внезапно реши да си смени пола и държавата ще поеме ангажимента да финансира изцяло операцията по смяна на пола . Така е вече в страните които са приели тази сатанинска стратегия за децата като Норвегия , Испания и т.н. Ако родителя реши да се намеси веднага идват социалните , полиция и т.н. и го обвиняват в оказване на социално психологически тормоз върху детето . Последствията , изгонване от работа , отнемане на родителски права и т.н. Тоест капанът е щракнал и родителя е в капан без нишо да не може да направи . В тези страни ако не ви е известно на входа на всяко училище има надпис с един телефон на който учениците могат да звънят и да се оплакват от родителите си 24 часа . Естествено телефона е вързан с Полиция и Социалните служби . Тоест , реалността е горчива и твърде различна от начина по който беше заблудено българското общество, че видите ли става дума за борба срещу домашното насилие . НИЩО ПОДОБНО !!! Затова какво ще стане ако в България се приеме тази САТАНИНСКА Стратегия за детето копирам един линк който дава много добра яснота какви ще са последствията !!!
Helleborus до Коментарий на 09.02.2019 в 19:18 на 10.02.2019 в 00:26
Моралът не е измислен, Коментарий. Защото хората не измислят морал, оставени без външен критерий и закон, те обикновено подивяват и губят своята цивилизованост. Може да чакаш едни племена да измислят морал и по-висока култура, само че там в повечето случаи има невежество, в което те затъват като в тресавище. Недоразвити племена, ходещи полуголи, могат с векове и хилядолетия да живеят като скотове, ако не бъдат облагородени отвън. Културата слиза от по-висш, към по-низш, но тя не може да се създаде от човека. Защото естествените нагони в човека са скотски, те са за задоволяване на инстинкти, егоистични, примитивни. Ако има някакви правила, те ще са по-скоро жестоки и нехуманни. Тази природа в човека не се променя без принуда и мотивация, виждаме и при нас в Европа, когато хората загубиха страх от Бога, какво стана, проститутките получават награди за култура, печелят милиарди и дават акъл на всички, изобретяват се мракобесни режими, мъже се превръщат в инфантилни безволеви мекотели, децата мислят само за чифтосване и кефа си, а заблудени женища им забраняват да си знаят пола и им обясняват в учебниците как да си доставят еротични наслади, правото се изкривява, узаконява се престъпността, произвеждаме за ближния боклуци и еднодневки. Нищо от това, което сме имали като славна култура не е измислено от нас, следите на културния разцвет могат да бъдат проследени като трошиците на Хензел и Гретел и те са свързани с едно познание, което изобщо не е човешко и с едни родове, които са го пренасяли от уста на уста. Днес то се презира точно защото си мислим, че ние измисляме културата и не ценим високия стандарт, който ни е предаден от началото. По-силни са законите на разрухата и подивяването, всяко нещо оставено на себе си, се руши като стара къща, която след време не личи къде е била.
Helleborus на 10.02.2019 в 01:00
До Спиноза на 09.02.2019 в 19:32, Истината е субективна, защото тя е поглед на любов. Фактите какво са, например виждаме едно мърляво дете, единият казва, ела да те измия, другият казва, ти си мърляв, бягай от тук. Може да не го кажем, а само да си го помислим, но „фактите“ за нас са различни. Творецът е субект и Неговият поглед ни дава живот, само видяното през Неговите очи е истината за нас, защото ни въздига. Виждайки се по-друг начин и виждайки света по друг начин, ние не можем да оцелеем. Змията не беше съвсем неправа в онова, което каза, обаче тя го гледаше през своята ненавист и злоба и затова виждаше и говореше лъжи. Злият човек много говори за факти, но той не познава Истината, защото няма място в себе си за нея. Чистите по сърце могат да видят Бог, не защото е невидим, а защото е непознаваем за човек, който няма сходна любов, която да му бъде отправна точка в размишленията. Затова не, че няма Истина, която е по-ценна от всичко и си струва да се познава и не, че субективният поглед на всеки е добър, но не съществува начин, по който да прогледнем еднакво и по тази причина на всеки е дадено правото да решава сам. Това имах предвид.
OLD на 10.02.2019 в 08:06
RE : Коментарий на 09.02.2019 в 19:18 Добър набор от думи, притив народностите и националностите. Като за МОЛ подреден. -: )) Изобщо не ми звучи глобалистки, като от екипът на форнтмена с унгарски произход, българската секция . Та не е лошо пак да прочетете пак Старий завет и тезите около "пътешествието на Еклисиаста" или цар Соломон, като автор на тази книга . - : ))

Напиши коментар